โครงการบริการวิชาการ “ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับพลเมืองอาเซียน”

44

๑๖/๑๑/๒๐๑๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประขุมไพฑูรย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธาน เปิดโครงการบริการวิชาการด้านความรู้ทางกฎหมายสำหรับพลเมืองอาเซียน
วัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการด้านกฏหมายสำหรับพลเมืองอาเซียนแก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจ และเพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของคณะวิชาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสู่สากล โดยได้รับเกียรติจากนักกฎหมายจากสาธารณรัฐเยอรมันนี Mr.Oliver Weihrauch ในหัวข้อ “Euro pean and Law System including Law for ASEAN Sesidents”