ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม แกนนำนักศึกษาสำหรับค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน

67

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

แกนนำนักศึกษาสำหรับค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน และส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 26- 28 ตุลาคม 2559
โดย สถาบันเอเชียศึกษา และ หน่วยสันติภาพอเมริกา

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ชั้นปี วิชาเอก

เบอร์ติดต่อ

1 นายปฏิรูป  เธียรประมุข 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ 098-0612911
2 นางสาววรกมล  นพพิบูลย์ 2 คบ. ภาษาอังกฤษ 083-3803089
3 นางสาวธญานี  ดียิ่ง 2 คบ. ภาษาอังกฤษ 082-7879320
4 นางสาวพิมพ์มาดา  พันมะลี 2 คบ. ภาษาอังกฤษ 094-3937568
5 นางสาวรัชนก  เลิศชัยชนะ 2 คบ. ภาษาอังกฤษ 091-1323255
6 นายณัฐดนัย  ราชบุรี 2 คบ. ภาษาอังกฤษ 085-4999231
7 นางสาวศุภาวีร์  ทองนำ 2 คบ. ภาษาอังกฤษ 082-8663282
8 นางสาวราตรี  โพธิ์ขาว 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ 080-6236137
9 นางสาวณัฐนรี  ประดับศรี 2 คบ. ภาษาอังกฤษ 093-0793095
10 นายมนัสวี  ลัทธิวาจา 2 คบ. ภาษาอังกฤษ 088-4831493
11 นางสาวสุกัญญา  ชาวนา 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ 089-6281593
12 นางสาวณัฐมล  นุชสาย 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 085-6133310
13 นางสาวดวงชงสมร  เพียแก้ว 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 084-9542871
14 นายสุทธิเกียรติ  พิลากุล 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 093-3439253
15 นางสาวสโรชา  พาโฮ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 088-3562560
16 นางสาวนาตยา  นามวิเศษ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 062-9912180
17 นางสาวสุวรรณรัตธ์  สุขสนิท 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 093-3849352
18 นางสาวนันธิชา  ใสขาว 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 088-0791119
19 นางสาวเมธาวี  ซิมมอนส์ 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ 085-0265889
20 นายพิเชฐ  พรมมา 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ 090-2671164
21 นางสาวอนุสรา  สาธร 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 084-8294529
22 นางสาววราภรณ์  ช่อจันทร์ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 061-2579665
23 นายฉัตรชัย  มุมทอง 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 088-3639408
24 นายคัมภีร์  เจริญยิ่ง 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 093-9286906
25 นางสาวรัตนภรณ์  วงศ์ศักดิ์ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ 092-7347853
26 นายสุริยา  ทองมาก 2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 096-2104290
27 นายสิริพล สิริอนุศาสตร์ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
28 นางสาวพุทธรักษา จินดาวงศ์ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
Dowloads : เอกสารแนบ