ประกาศผลคะแนนสอบสมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

59
ผลการสอบสมรรถนะความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลคะแนนสอบแยกตามประเภทรายวิชา ระดับที่ 1 – 5 ตามผลคะแนนสอบทั้งหมด

รายวิชาภาษาไทย

รายวิชาภาษาอังกฤษ

รายวิชาคอมพิวเตอร์

document-page-001 document-page-002 document-page-003 document-page-004 document-page-005