ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Leader Camp

150

Youth Leader Camp

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 26- 28 ตุลาคม 2559

โดย สถาบันเอเชียศึกษา และ หน่วยสันติภาพอเมริกา

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้นปี วิชาเอก
1 นายปฏิรูป  เธียรประมุข 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ
2 นางสาววรกมล  นพพิบูลย์ 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
3 นางสาวธญานี  ดียิ่ง 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวพิมพ์มาดา  พันมะลี 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
5 นางสาวรัชนก  เลิศชัยชนะ 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
6 นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์งาม 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
7 นางสาวกมลฉัตร  ภัยกุมพันธ์ 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
8 นางสาวธีรยา  ทองนำ 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
9 นายณัฐดนัย  ราชบุรี 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
10 นางสาวศุภาวีร์  ทองนำ 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
11 นางสาวพนิดา  ทองนำ 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
12 นางสาวราตรี  โพธิ์ขาว 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ
13 นางสาวณัฐนรี  ประดับศรี 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
14 นายมนัสวี  ลัทธิวาจา 2 คบ. ภาษาอังกฤษ
15 นางสาวสุกัญญา  ชาวนา 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ
16 นายสิริพล  สิริอนุศาสน์ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
17 นายธีรพล  พอกพูน 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
18 นางสาวณัฐมล  นุชสาย 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
19 นางสาวดวงชงสมร  เพียแก้ว 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
20 นายพีรโส  สุขดี 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
21 นายสุทธิเกียรติ  พิลากุล 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
22 นางสาวสโรชา  พาโฮ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
23 นางสาวนาตยา  นามวิเศษ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
24 นางสาวชนัญดา  แก้วกล้า 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
25 นางสาวสุธิดา  จันทร์เนียม 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
26 นางสาวพุทธรักษา  จินดาวงศ์ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
27 นางสาวเรวดี  เกษรนวล 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
28 นางสาวสุวรรณรัตธ์  สุขสนิท 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
29 นางสาวนันธิชา  ใสขาว 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
30 นางสาวรัตน์ชฎาพร  ดาวใส 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
31 นางสาวอารียา  พันเทศ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
32 นางสาวประภาพรรณ  สวรรณสุข 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ
33 นางสาวเมธาวี  ซิมมอนส์ 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ
34 นายพิเชฐ  พรมมา 2 ศศบ. ภาษาอังกฤษ
35 นางสาวอนุสรา  สาธร 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
36 นางสาววราภรณ์  ช่อจันทร์ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
37 นางสาวสุทธิดา  ปรากฎหาญ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
38 นางสาวพิณผกาย  เพียรเสมอ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
39 นางสาวยุวธิดา  ใจดี 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
40 นายฉัตรชัย  มุมทอง 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
41 นายภาณุพงศ์  ธีระกุล 1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
42 นายคัมภีร์  เจริญยิ่ง 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
43 นางสาวรัตนภรณ์  วงศ์ศักดิ์ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ
44 นางสาวกนกกาญจน์ บุญต่าง 2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
45 นายกสานติ์  ชาวสวน 2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
46 นางสาวรุจิราภรณ์  ดีเดิม 2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
47 นายสุริยา  ทองมาก 2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ติดตามกำหนดการค่ายฯ ได้ที่:

สำนักงานสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชั้น  1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โทรศัพท์ และ โทรสาร ๐๔๔-๐๔๑๕๔๑