การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันเอเชียศึกษา ครั้งที่ 1/59

101