Header-Objective

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำหน้าที่ให้การบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านเอเชียศึกษาที่มีการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล โดยการจัดอบรมหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียศึกษา ตลอดจนจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันเครือข่ายในต่างประเทศ
3. เพื่อให้ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เอเชียและสากล
4. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมเอเชีย
5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล