Header-Strategic

ยุทธศาสตร์

1. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง สามรถเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ภูมิภาคเอเชีย และสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เอเชีย และสากล
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เอเชีย และสากล
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล