Header-Vision-Mission

ปณิธาน

       มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ สู่การบริการวิชาการที่หลากหลาย สร้างเครือข่ายเอเชียสู่สากล

วิสัยทัศน์

       เป็นสถาบันฯเพื่อการบริการวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้แบบบูรณาการของท้องถิ่น เอเชีย และสากล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและกลุ่มประเทศเอเชีย

พันธกิจ

จากปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของสถาบันเอเชียศึกษา จึงได้กำหนดพันธกิจหลัก ดังนี้
    1. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ภูมิภาคเอเชีย และสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม
    2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
    3. ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เอเชีย และสากล
    4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เอเชีย และสากล
    5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของสถาบันโดยยึดหลักธรรมาภิบาล