Header-Wish

ความเป็นมา

        สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 (ASEAN Community 2015) จึงมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาก็มีภาระหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ในส่วนนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติได้กำหนดเป็น “ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558”ไว้ทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนกำหนด และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนกำหนด
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยยึดเอาแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามประชาคมอาเซียน มิได้หมายถึงการจำกัดตัวอยู่ภายใน 10 ประเทศสมาชิกเท่านั้น  แต่อาเซียนยังมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรม ดังนั้น การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน จะต้องพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องและบทบาทของนานาประเทศในทวีปเอเชียด้วย ประกอบกับองค์ความรู้และการวิจัยในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับเอเชียกำลังเป็นที่ต้องการยิ่ง ในขณะที่หน่วยงานโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้มีการศึกษาเกี่ยวกับประเทศในทวีปเอเชียให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นอันจะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในภูมิภาคเอเชีย และสอดรับกับพันธกิจของสถาบันในการทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ให้แก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัย  เป็นการเปิดโอกาสให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษา  นอกเหนือจากการให้ความรู้ตามหลักสูตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานภายในที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ นอกจากการเรียนรู้เฉพาะในหลักสูตรซึ่งไม่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมนานาประเทศได้
         สถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาทำหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น ภายใต้พันธกิจการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในทวีปเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นแหล่งความรู้แห่งแรกในท้องถิ่นที่มีการบริการวิชาการ  การวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้แบบบูรณาการของท้องถิ่น เอเชีย และสากล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและกลุ่มประเทศเอเชีย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการบริการวิชาการ ส่งเสริมการวิจัย และแหล่งความรู้เอเชีย

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

logo asi